Bank işi
Bank işi kursları

Bank işi kursları

Bank işi:
Dərslərimiz bank sahəsində proffesional olan müəllimlər tərəfindəm həftədə 3 dəfə 1 saatdan olaraq keçirilir.
Bank işi kursların proqramı:
İqtisadiyyata giriş, əsas iqtisadi anlayışlar.
Pulun və bankların meydana gəlməsi.
Maliyyə və bank sistemi, onun iqtisadiyyatda rolu.
Bank biznesinin xüsusiyyətləri
Dünyada və Azərbaycanda Bankların təsnifatı, təşkilati quruluşu.
Bank xidmətlərinin təsnifatı.
Aktiv və passiv əməliyyatlar.
Bank kreditinin mahiyyəti, təsnifatı.
Depozitlər və əmanətlər.
Qeyri nəğd pulun idarə edilməsi, nəğdsiz hesablaşmalar.
Bank riskləri Bank marketinqi.
Bank gününə daxil olan praktiki işlər.

Annotasiya

Bank işi fənnin bu proqramı tələbənin bilik və bacarıqlarına minimum tələbləri müəyyən edir, təlimin və hesabatın məzmununu və növlərini müəyyən edir. Akademik fənni mənimsəmək üçün tələbələr aşağıdakı bilik və səriştələrə malik olmalıdırlar: • bank sisteminin fəaliyyət prinsiplərini bilmək; • bank sisteminin strukturunun xüsusiyyətlərini bilmək; • bankların fəaliyyət xüsusiyyətlərini bilmək.

İntizamın mənimsənilməsinin məqsədi

Azərbaycan bank sisteminin xüsusiyyətləri və müasir inkişaf tendensiyaları haqqında tələbə biliklərinin əldə edilməsi.
Tələbələr bank biznesinin rəqabətli və daxili mühitinin təhlili üsullarını öyrənirlər.
Şagirdlər bankın strateji fəaliyyətinin formalaşdırılmasının əsas üsulları haqqında biliklərə yiyələnirlər.


Bank işi planlaşdırılmış təlim nəticələri

Bank fəaliyyətinin təşkili prinsiplərini, bank siyasətinin formalaşdırılması üsullarını və mərhələlərini, bankın və onun bölmələrinin biznesinin qurulması modellərini bilmək.
İdarəetmə prosesində bank fəaliyyətinin maliyyə təhlili üsullarından istifadə etməyi bacarmalıdır.
Müxtəlif bank əməliyyatlarının: ənənəvi aktiv və passiv əməliyyatların, qeyri-ənənəvi bank xidmətlərinin və ən son bank məhsullarının kompleks təhlili bacarıqlarına malik olmaq.


Bank işi kursun məzmunu

Mövzu 1. Maliyyə vasitəçiliyi. Bank sisteminin təşkili və fəaliyyətinin ümumi məsələləri
Maliyyə vasitəçiliyi və onun iqtisadi inkişaf proseslərində rolu. Bazarda maliyyə vasitəçiləri kimi bankların xüsusiyyətləri. Mərkəzi Bank: funksiyalar və pul siyasəti. Kommersiya bankları və onların funksiyaları. İxtisaslaşdırılmış maliyyə institutları. Bank sistemlərinin inkişafının müasir tendensiyaları. Azərbaycan Mərkəzi Bankının bankın yaradılmasını və fəaliyyətini tənzimləyən tələbləri və sənədləri. Bank əməliyyatları üçün lisenziya növləri. Bankın əsas idarəetmə orqanları. Bankın müxtəlif bölmələrinin əsas funksiyaları.

Mövzu 2. Aktiv və passiv əməliyyatlar. Bankın fəaliyyətinin maliyyə nəticələri
Bank balansı: strukturu və xüsusiyyətləri. Bankın aktivləri, öhdəlikləri və balans əməliyyatları. Maliyyə leverajı və onun bank işində əhəmiyyəti. Bankın gəlir və xərcləri (tərkibi, formalaşma mənbələri). Bankın mənfəət və zərər hesabatı. Bankın gəlirlilik göstəriciləri; ROE modeli və onun komponentləri. Xalis faiz marjası və mənfəətin yayılması. Bankın bazar dəyərinin maksimuma çatdırılması onun siyasətinin strateji məqsədi kimi.

Mövzu 3. Bankın kredit və investisiya siyasəti.
Bankın kredit siyasəti. Kredit siyasəti haqqında Əsasnamə. Bank kreditlərinin növləri. Korporativ və fərdi müştərilərə kredit verilməsinin xüsusiyyətləri. Banklararası bazarda kreditlər. Bank müştərilərinin kredit qabiliyyətinin təhlili: məlumat mənbələri, kredit riskinin qiymətləndirilməsi üsulları. Kredit əməliyyatının strukturlaşdırılması. Kredit qiymətləri modelləri. Bankın problemli borclarla işi (inkasso). Bankın investisiya siyasəti, onun məqsəd və vəzifələri.

Mövzu 4. Maliyyə resurslarının cəlb edilməsi və öhdəliklərin idarə edilməsi. Bank kapitalı: strukturu və funksiyaları. Kapital adekvatlığının beynəlxalq standartları
Bank öhdəliklərinin strukturu. Bankın öz vəsaiti də cəlb edilib. Depozit əməliyyatları, onların mahiyyəti və əsas növləri. Resursların qeyri-depozit mənbələri, onların öhdəliyin idarə edilməsində rolu. Kapital Bank: tərkibi və funksiyaları. Kapital adekvatlığı standartları: beynəlxalq yanaşmalar və Azərbaycan təcrübəsi.

Mövzu 5. Bankın əməliyyat fəaliyyətinin maliyyə vəziyyətinin və nəticələrinin təhlili. Bank hesabatı
Bankın maliyyə hesabatlarının təhlili: balans və mənfəət hesabatı. Əməliyyat növləri üzrə bank aktiv və öhdəliklərinin strukturunun təhlili. Kredit portfelinin və qiymətli kağızlar portfelinin strukturunun keyfiyyətcə təhlili. Vəsaitlərin mənbələrinə və bank öhdəliklərinin formalaşmasına təsir edən amillər. Gəlir və xərc mənbələrinin təhlili. Bankın fəaliyyətinin yekun maliyyə nəticələri.

Mövzu 6. Bankda risklərin idarə edilməsinin əsasları. Likvidliyin idarə edilməsi
Bank işində maliyyə risklərinin növləri. Kredit riski: konsepsiya, qiymətləndirmə, idarəetmə. Bank likvidliyi anlayışı. Likvid fondlara tələbin amilləri və likvidliyin təmin edilməsi üsulları. Bankda likvidliyin idarə edilməsi. Bazar riski. Faiz dərəcəsi riski. Xalis faiz marjası və faiz dərəcəsi riski. Əməliyyat riski: anlayış və qiymətləndirmə üsulları.


Bank işi kursları 


Bank işi kursun müddəti 2 aydır. Ayliq ödəniş haqqı qrup 110 AZN, fərdi olaraq 150 AZN-dir.
Bank mühasibatı. Davametmə müddəti 2 ay olan bu kursda sizə bütün bank hesabları, bank mühasibatlığına aid bütün əməliyyatlar sənədlər üzərində əyani şəkildə işlədilərək öyrədilir.
Kreditlərin hesablanması, faiz uçotunun və əsas vəsaitlərin uçotunun aparılması, pul vəsaitləri və s. mövzulara toxunulur.

Sorğu göndərin